תקנון האתר

להלן התנאים שיחולו על הזמנת מוצרים (להלן - "המוצרים"ׂ) באתר האינטרנט: “www.https://sock-n-lock.com/” (להלן - "האתר"), בין מזמיני המוצרים  (להלן - "המזמין") לבין הבעלים של האתר (להלן - "המפעיל" או "הנהלת האתר"), בקשר להזמנת המוצרים באתר:

  1.     רישום באתר

1.1.   לצורך הזמנת ו/או רכישת מוצרים באתר על המזמינים למלא טופס הרשמה, כולל  הפרטים הבאים:

1.1.1.   שם פרטי ושם משפחה;

1.1.2.   כתובת דואר אלקטרוני;

1.1.3.   תעודת זהות;

1.1.4.   מספר טלפון;

1.1.6.   פרטי כרטיס אשראי.

1.2.   הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. המפעיל יהא רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מזמין המוסר פרטים כוזבים, כולל דרישה לשיפוי על נזקים שיגרמו למפעיל ו/או מי מטעמו עקב מסירתם.

  1.     ביצוע הזמנה

2.1.   לצורך הזמנת המוצרים על המזמין להציע לרכוש את המוצרים ע"י הקשה על האייקון "הזמן" או "קנה" שבאתר (או אייקון דומה אחר באתר שנועד לכך), למלא אחר ההוראות המתפרסמות באתר, ולסיים את ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום (להלן - "ההצעה").

2.2.   ההצעה היא בגדר הצעה לרכוש את השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם להוראות תקנון זה, ותנאים נוספים שייקבעו על ידי המפעיל ו/או הספק, המפורסמים באתר.

2.3.   למען הסר ספק, המפעיל או הספק אינם חייבים לקבל את ההצעה, אפילו הצעות של מזמינים אחרים בנוגע לאותה עסקה אושרו. הצעת המזמין תהפוך להזמנה מחייבת רק לאחר ובכפוף לקיום התנאים המוקדמים המתפרסמים באתר ביחס לכל מכירה, לרבות הוראות תקנון זה, אישורה ע"י המפעיל והספק ותשלום מלוא התמורה בגינה בפועל.

2.4.   אישור העיסקה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני הספק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא המפעיל מחויב במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמין ו/או לצד ג', למעט החזרת כל סכום ששילם המזמין בפועל למפעיל

2.5.   הופיע מוצר מסוים באתר כקיים במלאי, אולם, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו - תבוטל העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר להשבת הסכום ששולם בפועל למפעיל ע"י המזמין.

2.6.   המפעיל ו/או הספק רשאים שלא לקבל הצעה כלשהי, אם נתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

2.6.1.                         המזמין אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, או טרם מלאו לו 18 שנים;

2.6.2.                         המזמין אינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

2.6.3.                         המזמין אינו בעל כתובת בישראל;

2.6.4.                         המזמין אינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

2.6.5.                         המזמין אינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.7.   בלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1.       המזמין ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.7.2.       המזמין הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

2.7.3.       המזמין מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;

2.7.4.       המזמין ביצע מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע במפעיל ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

2.7.5.       כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

2.7.6.       בכוונת המזמין לשוב ולמכור את המוצרים, השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, לצד ג'.

2.8.   לאחר הזנת פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את המפעיל לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המפעיל.

2.9     המכירה כפופה לתקנון זה או לתנאים נוספים, לפי קביעת המפעיל או הספק, כפי שיפורסמו באתר ביחס לכל מכירה.

2.10.  מועד קבלת ההצעה כפי שנרשם במחשבי המפעיל הוא המועד הקובע לכל דבר וענין.

  1.     תשלום

3.1.   המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם כן צוין אחרת, במפורש או במשתמע, ואינם כוללים דמי משלוח, המחוייבים בנפרד.

3.2.   המפעיל רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב המזמין בהתאם למחירים המעודכנים.

3.3.   המפעיל רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעיל ו/או הספק רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.4.   המפעיל או הספק שומרים על זכותם בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את התקנון ו/או מחיר המוצרים על פי שיקול דעתם.

3.5.   רכישת המוצרים שאושרה ע"י המפעיל והספק מהווה רכישה סופית של המוצרים, המחייבת את המזמין בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור המוצרים.

3.6.   החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המזמין באמצעות האתר או הטלפון (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, מכל סיבה שהיא, רשאי המפעיל לבטל רכישה גם לאחר שאושרה).

3.7.   בחר המזמין לשלם באמצעות חשבון "פייפאל" - יזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל או יבחר לפתוח חשבון פייפאל. תשלום באמצעות חשבון פייפאל יחשב כמתקבל רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

3.8.   האתר אינו מכבד כרטיסי אשראי מסוג “אמריקן אקספרס".

3.9.   אם במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המזמין, תימסר על כך הודעה למזמין, תבוטל רכישה שאושרה, המוצרים לא יסופקו, והמזמין יחוייב בדמי ביטול כמפורט בתקנון זה.

3.10 אין כפל מבצעים, אלא אם כן הוחלט אחרת ע"י החברה.

  1.     אספקת המוצרים

4.1.   אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספק בהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או בתקנון זה.

4.2.   המוצרים יסופקו בשטח מדינת ישראל בלבד, באזורי החלוקה אליהם מגיעה רשות הדואר או דואר השליחים.

4.3.   מועד אספקת הסחורה:

4.3.1.   עד 30 ימי עסקים או בכפוף לתנאי העסקה.

4.4.   יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י המזמין.

4.5.   כתובת למשלוח הסחורה - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות או כפי שנמסר בכתב למפעיל על ידי צד ג’ שמנהל את ההזמנה.

4.6.   יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י המפעיל, הספק וחברת האשראי.

4.7.   ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

4.8.   אספקת השירות ו/או המוצר מותנית בהצגת תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו המזמין השתמש בעת הרכישה.

4.9.   המפעיל ו/או הספק לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

4.10.     פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעיל יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות האמור בהם.

  1.     שירות לקוחות

5.1.   שירות טלפוני ללקוחות האתר יינתן בימים א-ה בין השעות 09:00- 17:00 בטלפון: 052-4542217

5.2.    במידה ואין מענה טלפוני, ניתן לשלוח למפעיל או לספק הודעה באמצאות אי מייל socknlock4baby@gmail.com

  1.     ביטול רכישה

6.1.   המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן:

6.1.1.   ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

6.1.2.   ברכישה של מוצר, רשאי המזמין לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

6.1.3.   המזמין לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. למען הסר ספק, לא יתקבל החזר כספי או זיכוי על פריט שלא שולם בעבורו כסף – כגון מתנות או מבצעים.

6.1.4.   ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בפועל בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

6.1.5.   ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין או לאחר קבלת הסחורה במחסני המפעיל, יינתן זיכוי כספי מלא, למעט במקרה של דואר שליחים - בו עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

6.1.6.   הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי המפעיל יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יש להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון תוך 14 יום מקבלתו.

6.1.7.   כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

6.1.8.   לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

6.1.9 על פריטים שנרכשו בסכום שקטן מ-60 ש״ח - לא ניתן לקבל זיכוי כספי.

6.2 .   המפעיל יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה. הודעה על ביטול הזמנה, אם וככל שאושרה, תימסר למזמין, ובמקרה כזה המפעיל ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או יחזיר לו, באמצעות חברת האשראי, או בדרך אחרת שתיקבע על ידו, כל סכום ששולם בפועל בגין המוצרים, ככל ששולם.

6.3.   למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, מכל סיבה שהיא, למעט דרישה להשבת סכום העסקה, כאמור לעיל.

  1.     אחריות

7.1.   המפעיל ו/או מי מטעמו, אינו נושא, במישרין ו/או בעקיפין, באחריות כלשהי:

7.1.1.   לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בדרך כלשהי באספקתם או אי אספקתם, תיקונם ו/או החלפתם של המוצרים.

7.1.2.   לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

7.1.3.   לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בדרך כלשהי בשימוש ו/או בביצועי האתר, או  למקרה שבו הצעתו של מזמין לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמזמין מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר.

7.1.4.   לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה של המפעיל.

7.1.5.   בכל מקרה לא ישאו המפעיל או הספק באחריות כלשהי לנזק בסכום העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

7.1.6.   המפעיל או הספק אינם אחראים לשימוש שיעשה המזמין במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק .

7.2.   נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המפעיל ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ידוע למזמין, כי ייתכנו הבדלים בין התמונה באתר, ובין המוצר הנמכר.

7.3.   המפעיל יעשה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל הספק.

7.4.   המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

  1.     זכויות יוצרים

8.1.   כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המפעיל בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

8.2.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של המפעיל מראש ובכתב.

8.3.   אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

8.4.   אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

8.5.   השם “Sock`N Lock" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המפעיל בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

8.6.   ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

8.7.   כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המפעיל ובעלי האתר.

8.8.   יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

8.9.   אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

8.10   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

8.11.   אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

8.12.    אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  1.     סודיות ופרטיות

9.1.   כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של המפעיל.

9.2.   המפעיל לא יעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר, למעט לספק, וזאת רק לשם השלמת עסקה.

9.3.   המפעיל לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין העסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלה לא יועברו לאף גורם אחר אלא לצורך זה.

9.4.   למרות האמור לעיל, המפעיל יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של המזמין לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או במקרים בהם המזמין עשה שימוש בשירותי האתר או המפעיל לביצוע מעשה בלתי חוקי, או במקרה בו נצטווה המפעיל, בצו שיפוטי, למסור את פרטי המזמין לצד שלישי, וכן בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים.

9.5.   המפעיל יהא רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהויו הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

9.6.   המזמין מאשר ומצהיר, כי ידוע והוא מסכים לכך, שהואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעיל ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל.

9.7.   המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים שמסר המזמין על מנת לספק למזמין שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

  1. שונות

10.1.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

10.2. כותרות התקנון מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

10.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר.

10.4.  תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

10.5. כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע ע"י מזמין כלשהו באמצעות האתר, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

10.6.   המפעיל רשאי, בכל עת וללא מתן כל הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תקנון זה, ביחס להזמנות שתבוצענה לאחר מועד השינוי.

10.7.     אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

10.8.   למען הסר ספק, בהירשמות המזמין לקבלת "ההצעה היומית" נותן המזמין הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר.

10.9.  המזמין רשאי, בכל עת, להודיע למפעיל, בדרך הקבועה לכך באתר, על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר.

10.10     על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד, ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא הסמכות הייחודית לדון בכל מקרה של מחלוקת ביחס לתקנון או להזמנת המוצרים באתר.